Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

EGYÉB MUNKÁK

A tananyag fejlesztése a felnőttek iskoláiban. Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási Központ, Budapest, 2000.

Balogh László és Tóth László (szerk.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből. Neumann Kht., Budapest, 2005. Interneten elérhető: http://mek.niif.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0009/balogh_pedpszich0009.html

Béres István – Horányi Özséb 1999. Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest.

Dávid Imre – Páskuné Kiss Judit 2005. A kommunikációs képességek hatékony fejlesztésének új lehetőségei. http://mek.niif.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0009/balogh_ pedpszich0009.html

Demeter Kinga (szerk.) 2006. A kompetencia. Kihívások és értelmezések. Kiadja az Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Eck Júlia 2006. Kommunikációoktatás a középiskolában. Új Pedagógiai Szemle. 5. sz.

Forgács József 1997. A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat–Kairosz, Budapest.

Gordon, Thomas 1990. A tanári hatékonyság fejlesztése. A T. E. T.-módszer. Gondolat Kiadó, Budapest.

Griffin, Emory 2001. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó. Budapest. (401–413.)

Horányi Özséb (szerk.) 2003. Kommunikáció I–II. General Press Kiadó, Budapest.

Jakab György – Varga Attila 2002. A modultantárgyak helyzetéről egy felmérés kapcsán. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kerdoives-Tobbek-Modultantargyak

Lázár Judit 2001. A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Budapest.

Ligeti György 2005. Bevezetés a mentorpedagógiába I–III. Új Pedagógiai Szemle, áprilisi szám.

Németh Erzsébet 2002. Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest.

Nemzeti alaptanterv 2012. Magyar Közlöny, 66. szám, 10635–10848. old. Interneten elérhető: https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf A kerettantervek. http://www.ofi.hu/kerettanterv-2012

Orbán Józsefné 2011. Kooperatív technikák. Az együttműködő tanulás szervezése. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/index.html

Rudas János 2007. Delfi örökösei – Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest.

Singer Péter 2010. Az iskola külső és belső kommunikációja – modellek és valóság. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: http://www.oki.hu

Szabó G. Ferenc 2010. A kommunikatív kompetencia. www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=257

Tompos Anikó 2006. Az interkulturális kommunikáció oktatásának problémái [az egyetemi oktatásban]. In: THL2: a magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata, (2. évf.) 1–2, 176–184. Interneten elérhető: http://epa.oszk.hu/01400/01467/00002/pdf/176-184.pdf

Vass Vilmos 2006. A kompetencia fogalmának értelmezése. In. A kompetencia. Szerk. Demeter Kinga. Országos Közoktatási Intézet, Bp. 139–161. Interneten elérhető: www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Hidak-Kompetencia

Vastagh Zoltán (szerk.) 1999. Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában III. Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. JPTE Tanárképző Intézete, Pécs.

Zrinszky László 2002. Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest. Interneten elérhető: www.bdf.hu/oldinformatika/szjozsef/Dokumentumok/Zrinszky.doc

Zuschlag, Berndt – Thielke, Wolfgang 2008. Mindennapjaink konfliktushelyzetei. Medicina, Budapest.


< Vissza