Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TAGJAINK ÍRTÁK (válogatás)

2019

Aczél, Petra: A New Rhetoric Again? Consolidating the paradigm, In: Benedek, András; Nyíri, Kristóf (szerk.) Vision Fulfilled, Hungarian Academy of Sciences; Budapest University of Technology and Economics, 2019. pp. 41–53.

Kaposi József – Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai változások – a változás pedagógiája. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2019.

Rajcsányi Molnár Mónika – Balázs László – András István: A vezetői készségfejlesztés meghatározó gyakorlata(i). In: László Gyula, Németh Julianna, Sipos Norbert (szerk.): Vezető és menedzser. Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulójára. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2019. 149–159.

Révész László (társszerzőkkel): Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban (DFHT) metódus mint a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiája, fókuszban a tanulók státuszkezelése. Líceum Kiadó, Eger, 2019.
Révész László (társszerzőkkel): A Komplex Alapprogram koncepciója 2.0. Nevelési-oktatási program a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére. Líceum Kiadó, Eger, 2019.

Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai mozaik. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2019.

Szőke-Milinte, Enikő: Adat, információ és megismerés az információs társadalomban. In: Hulyák-Tomesz, Tímea (szerk.): Generációs kérdések a kommunikációs készségfejlesztésben Budapest, Hungarovox Kiadó, 2019. 23–41.

H. Tomesz Tímea: Kommunikációs tudástranszfer és készségfejlesztés. Filológia.hu 2019/1–2. szám. 56–67. oldal. http://www.filologia.hu/images/media/filologia_2019_1-2.pdf

Tomori Tímea: Nemzedékelméletek a neveléstudomány szemszögéből. Változó generációk, változó módszertani kultúra. In: Hulyák-Tomesz Tímea (szerk.): Generációs kérdések a kommunikációs készségfejlesztésben. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2019. 103–115.

2018

Aczél Petra – Veszelszki Ágnes: Egy új tudománykommunikációs modell szükségességéről. A sciXcom-modell. Jel-Kép 2018/4: 5–18.

Aczél Petra: Social futuring – A discursive-conceptual framework, SOCIETY AND ECONOMY 40: (s1) pp. 47–75.
Balázs László – Balázsné Sata-Bánfi Ágota: A kommunikációoktatás, -tanulás tanuláselméleti alapjai. In: H. Varga, Gyula (szerk.): Kommunikációs tudatosság – médiatudatosság. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2018. 49–56.

Révész László́ (társszerzőkkel): A Komplex Alapprogram koncepciója. Nevelési-oktatási program a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére. Líceum Kiadó, Eger, 2018.

Révész László (társszerzőkkel): A Komplex Alapprogram alapelvei. In: Révész László, K. Nagy Emese, Falus Iván (szerk.): A Komplex Alapprogram Koncepciója, Líceum Kiadó, 2018. 25–35.

Révész László (társszerzőkkel): A Komplex Alapprogram bemutatása. In: Révész László, K. Nagy Emese, Falus Iván (szerk.): A Komplex Alapprogram Koncepciója. EKE Líceum Kiadó, Eger, 2018. 13–22.

Szőke-Milinte Enikő: A pedagógusok pályamotivációja a nemzetközi gyakorlatban. In: G. Molnár Péter; Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai valóságok. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2018. 227–337.

Szőke-Milinte Enikő: Mentorok a köznevelés rendszerében. In: Szőke-Milinte, Enikő (szerk.) Pedagógiai küldetés – a küldetés pedagógiája: Tanulmányok a katolikus pedagógusképzésről és pedagógiáról. PPKE BTK, Budapest, 2018. 100–121.

Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai küldetés – a küldetés pedagógiája: Tanulmányok a katolikus pedagógusképzésről és pedagógiáról. PPKE BTK, Budapest, 2018.

H. Tomesz Tímea: Tudósítások új formában, új kommunikációs környezetben. In: Magyari Sára, Bartha Krisztina (szerk.): Nyelv – Nyelvközösség – Közösségi perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2018. 119–129.

H. Tomesz Tímea: Kommunikációs készségfejlesztés kisiskolás korban. In: H. Varga Gyula (szerk.): Kommunikációs tudatosság – Médiatudatosság. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2018.

Tomori Tímea: Időgazdálkodás az információs társadalom iskolájában. In: Balázs Géza, Minya, Károly, Pölcz, Ádám (szerk.): Az idő szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 213–222.

Tomori Tímea: „Módszertanok" és elméletek a pedagógiai munkában – egykor és ma. In: Balázs László, H. Tomesz Tímea (szerk.): Utak és útkereszteződések. Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Líceum Kiadó, Eger, 2018. 101–106.

2017

Aczél Petra: Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban. Tinta Kiadó, Budapest, 2017.

Aczél Petra: Az álhír. Kommentár a jelenség értelmezéséhez. Századvég 84: 5–25.

Aczél Petra: Virtuális valóság az oktatásban – Ment-e a VR által az oktatás elébb? Információs Társadalom: társadalomtudományi folyóirat 17: (4) pp. 7–24. (2017)

Andok Mónika: A kommunikáció rituális elmélete. Gondolat, Budapest, 2017.

Andok Mónika: A média fogalmának új megközelítése és érvényessége a nyilvánosságelméletekben. In: Lázár Kovács Ákos (szerk.): Vallás – média – nyilvánosság: Új társadalomtudományi perspektívák. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017. 119–140.

Balázs László – Szalay Györgyi: A tanári reziliencia fejlesztésének lehetőségei: egy hazai jó gyakorlat bemutatása. In: Szőke-Milinte Enikő (szerk.): A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. 71–80.

Balázs László – H. Tomesz Tímea: A kommunikációs készségfejlesztés időszerű kérdései. Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben. In: Tóth Péter, Makó Ferenc, Varga Anikó (szerk.): VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai konferencia tanulmánykötete. Budapest, 2017.

Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti kerete. In: Fehér Ágota; Mészáros László (szerk.) „...et vocavit vocatione sua sancta": A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2017. 369–379.

Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia – kommunikációs ismeretek. In: Szőke-Milinte Enikő (szerk.) A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2017. 22–35.

H. Tomesz Tímea: A kommunikációs kompetencia fejlesztése kisiskolás korban. In: H. Varga Gyula (szerk.): Kommunikáció tudatosság – médiatudatosság. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. 78–92

Tomori Tímea: Korlátok és lehetőségek a kommunikációs kompetencia fejlesztésében. In: Szőke-Milinte Enikő (szerk.) A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. 144–155.

H. Varga Gyula: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének programja. In: Szőke-Milinte Enikő (szerk.): A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. 9–21.

2016

Aczél, Petra: Virtual rhetoric. Res Rhetorica 3: (4) pp. 2–15.

Aczél Petra: A retorika tanítása. Anyanyelv-pedagógia IX., 2016/2: 5–16.

Andok Mónika: Digitális média és mindennapi élet. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.

Andok, Mónika: Church, People and Media in Hungary. In: Bögre, Zsuzsanna (szerk.): Seekers or Dwellers? The Social Character of Religion in Hungary. Council for Research in Values and Philosophy, Washington, 2016. pp. 169–194.

Balázs László – Szalay Györgyi: A tanári reziliencia fejlesztésén alapuló módszertani megújulás a közoktatásban. In: Károly Krisztina, Homonnay Zoltán (szerk.): Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2016. 48–61.

Balázs László: Az érzelmi intelligencia szerepe a társas hálózatok alakulásában. In: Balázs Géza, Kovács László Szőke Viktória (szerk.) 2016. Hálózatkutatás: Hálózatok és (inter)diszciplínák. Inter Nonprofit Kft; Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest. 176-185.

Szőke-Milinte Enikő: Kommunikációs készségfejlesztés. In: H. Tomesz Tímea; H. Varga Gyula (szerk.): Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2016. 9–31.

Szőke-Milinte Enikő: Stratégiák a mozgókép- és médiaismeret tanításában. In: Károly Krisztina; Homonnay Zoltán (szerk.): Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016. 127–145.

H. Tomesz Tímea: Alternatívák, alternatív lehetőségek az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére. In: Juhász György, Orsovics Yvette, Nagy Melinda (szerk.): Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban. Selye János Egyetem, Komárom, 2016.

Tomori Tímea: A kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei a szakiskolában. In: H. Tomesz Tímea, H. Varga Gyula (szerk.): Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2016. 100–110.

H. Varga Gyula: Az udvariasság kommunikációelméleti keretekben. In: Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Szerk.: Balázs Géza és Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2016. 61–68. oldal.

2015

Aczél, Petra: Ingenious Rhetoric. In: András Benedek, Kristóf Nyíri (szerk.): Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2015. pp. 165-177. (Visual Learning; 5.)

Aczél Petra: Retorika és kommunikációkutatás. Magyar Nyelv 111. évf. 311–318. (2015)

Aczél Petra – Andok Mónika – Bokor Tamás: Műveljük a médiát! NMHH-Bűvösvölgy, Budapest, 2015.

Balázs, László: Study of emotional intelligence patterns with teachers working in public education. In: Practice and Theory in Systems of Education 10:(1) pp. 46-56. Komárno, Szlovákia, 2015.

Balázs László: Pedagógusok konfliktuskezelési szokásainak vizsgálata. In: Károly Krisztina, Perjés István (szerk.): Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből. Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái 1. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 185–203.

Balázs, László: Alternative tools and methodologies in public education: the education of the Z generation. In: György Juhász, Ádám Nagy, Terézia Strédl, Anita Tóth-Bakos (szerk.): A Selye János Egyetem 2015-ös „Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Selye János Egyetem, Komárom, 2015. 43–55.

Révész, László (mts.): Associations Between Attitudes Toward Physical Education and Aerobic Capacity in Hungarian High School Students, Research Quarterly For Exercise And Sport 86: (S1) pp. S74-S81.

Szőke-Milinte Enikő: Helyzetkép a pedagógusok pedagógiai kommunikációjáról. In: Andok Mónika (szerk.): A kommunikációs készségfejlesztés eszköztára. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2015. 33–52.

Szőke-Milinte Enikő: Médiatudatosságra nevelés. In: Kormos József, Pálvölgyi Ferenc (szerk.) A köznevelés céljai és fejlesztési területei a Nemzeti alaptanterv szemléletének tükrében. Pedagógiai tanulmányok Budapest, PPKE BTK, 2015. 231–257.

H. Tomesz Tímea: A tartalomhoz forma. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben. Líceum Kiadó, Eger, 2015.

Tomori Tímea: Új tantárgy a szakiskolai oktatásban: Kommunikáció – magyar. In: Andok Mónika (szerk.): A kommunikációs készségfejlesztés eszköztára. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2016. 109-119.

H. Varga Gyula: Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába. Főiskolai jegyzet. Gramma Kiadó, Eger, 2015. 154 lap.

H. Varga Gyula 2015. A kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetőségei és feladatai a közoktatás vertikumában. In: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 2. Szerk.: Antalné Szabó Ágnes, Laczkó Krisztina, Raátz Judit. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015. 94–111.

2014

Aczél Petra: Az új. In: Lányi András, László Miklós (szerk.): Se vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról. Wolters Kluwer, Budapest, 2014. 15–31.

Balázs László: Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben. Z-press Kiadó, Miskolc, 2014. (2. javított kiadás 2015.)

Balázs László: Az iskolai klíma hatása a tanulók teljesítményére. In: Balázs László, H. Tomesz Tímea, H. Varga Gyula (szerk.): A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei. A kommunikáció oktatása 6. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2014.

Balázs László: Gender-különbségek a konfliktuskezelésben: a konfliktuskezelési módszerek vizsgálata. In: Kiss Natália, Nagy Bálint, Németh István Péter (szerk.): Tudományos terek. Dunakavics könyvek 6. DUF Press, Dunaújváros, 2014. 243–255.

Szőke-Milinte Enikő: Stratégiák eredményessége, avagy eredményes stratégiák az esélyteremtésben. In: Nagyházi Bernadette, Vörös Klára (szerk.): Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben. Tanulmánykötet. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2014. 91–97.

Szőke-Milinte Enikő: A kommunikáció tanítása – a tanítás kommunikációja. In: Balázs László; H. Tomesz Tímea; H. Varga Gyula (szerk.): A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei Budapest, Hungarovox Kiadó, 2014. 57–73.

Szőke-Milinte Enikő: A kritikai tudatosság alakításának lehetőségei a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásban. In: Torgyik Judit (szerk.): Sokszínű pedagógiai kultúra. International Research Institute, Nové Zámky, 2014. 307–312.

H. Varga Gyula: A kommunikációs készségfejlesztés tantárgyközisége. In: A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei. A kommunikációban oktatása 6. Szerk.: Balázs László, H. Tomesz Tímea, H. Varga Gyula. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2014. 74–88.

2013

Aczél, Petra: Netoric: An Approach to New Media Rhetoric. In: Belle, Hilde van (ed.): Verbal and Visual Rhetoric in a Media World. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2013. 311–329.

Aczél, Petra: Learning Public Skills – Teaching (Global) Publicity, Procedia - Social And Behavioral Sciences 93: pp. 640–647.

Andok Mónika: A hírek története. L'Harmattan, Budapest, 2013.

Andok Mónika: A hatékonyság fogalma eltérő kommunikációs modellekben. In: Balázs László, H Varga Gyula (szerk.): A hatékony kommunikáció. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2013. 18–23.

Balázs, László: Dodatky k metodike výučby komunikácie. Realizácia roly a úlohy učiteľa komunikácie. In: Alabán, Ferenc (szerk.): Metamorfóza identity v literatúre a jazyku. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2013. 201–210.

Balázs László: A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei. Gramma Kiadó, Eger, 2013.

Balázs László – Tomesz Tímea – H. Varga Gyula: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Gramma Kiadó, Eger, 2013.

Szőke-Milinte, Enikő: Theory and Practice in Communication Course Books. Acta Didactica Napocensia 6: 3, 2013. 45–54. Paper: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_6_3_5.pdf

Szőke-Milinte Enikő: Elmélet és gyakorlat a kommunikációs tankönyvekben. In: Balázs László, H. Varga Gyula (szerk.): A hatékony kommunikáció. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2013. 24–38.

Szőke-Milinte, Enikő: A pedagógiai kommunikáció értelmezései. In: Karlovitz, J. T. – Torgyik, J (szerk.): Vzdelávanie, výskum a metodológia. International Research Institute, Szlovákia, 2013. 241–249.

H. Varga Gyula: A kommunikáció hatékonysága az iskolai munkában. In: Balázs László, H. Varga Gyula (szerk.): A hatékony kommunikáció. A kommunikáció oktatása 5. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2013. 50–59.

2012

Aczél Petra: Médiaretorika. Magyar Mercurius, Budapest, 2012.

Balázs László: Az érzelmi intelligencia és a konfliktuskezelési mintázatok kapcsolódási lehetőségei. In: Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória (szerk.): Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Inter Nonprofit Kft., Magyar Szemiotikai Társaság, Bólyai Műhely, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 79–88.

Balázs László: A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszertani kérdései. In: Tóth Andrea (szerk.): Nyelv és kommunikáció a 21. század digitalizált világában. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 2012. 127–132.

Balázs László: Módszerek és gyakorlatok a kommunikációoktatásban. In: H. Varga Gyula (szerk.): A kommunikációoktatás tartalmi kérdései. A kommunikáció oktatása 4. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2012. 51–62.

Szőke-Milinte Enikő: Stratégiák a kommunikációtanításban. In: H, Varga Gyula (szerk.) A kommunikációoktatás tartalmi kérdései: Tanulmányok Budapest, Hungarovox Kiadó, 2012. 9–27. Szőke-Milinte Enikő: Tanítási-tanulási stratégiák a kommunikációtanításban. Magiszter X: 1 15–28. (2012)

Szőke-Milinte Enikő 2012. A kommunikációs kompetencia a 2012-es NAT vitaanyagában. Anyanyelv-pedagógia 2012.

H. Varga Gyula: A kommunikációoktatása feladatai és lehetőségei a közoktatásban. In: Tóth Andrea (szerk.): Nyelv és kommunikáció a 21. század digitalizált világában. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 2012. 121–126.


< Vissza